Opieka koordynowana

„Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” nr RPDS.06.02.00-02-0018/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

OPIEKA KOORDYNOWANA W PRZYCHODNI NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE- BIAŁY KAMIEŃ” SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU

W przychodni  NZOZ ”Śródmieście- Biały kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu  wprowadzono opiekę koordynowaną, której celem jest uzyskanie satysfakcji pacjenta z łączenia wielu usług skoordynowanych w jednym miejscu.

Proces świadczenia usług  wymagać będzie od naszych pracowników współpracy oraz zaangażowania na wielu płaszczyznach, zarówno dotyczących wizyt lekarskich w POZ, u specjalistów, wykonywanych badaniach diagnostycznych, edukacji oraz przekazywania zwrotnych informacji celem uzyskania kompleksowej opieki  dotyczącej zdrowia pacjenta.

Nad całym procesem nadzór sprawować będzie powołany przez nas pracownik zwany KOORDYNATOREM.

PACJENT I JEGO RODZINA POWINNI W TYM PROCESIE ODGRYWAĆ AKTYWNĄ ROLĘ.

Głównymi wytycznymi naszej opieki koordynowanej jest polepszenie organizacji świadczonych usług skoncentrowanych na potrzebach pacjentów, zapewniając im ciągłość leczenia i wewnętrzny nadzór nad jego jakością, a także dostosowanie opieki medycznej do indywidualnych problemów zdrowotnych pacjenta.

Spodziewamy się poprawy jakości, efektywności  oraz skuteczności świadczonych usług w naszej placówce.

Zależy nam na zadowoleniu pacjenta i  jego rodziny, na zaangażowaniu całego personelu w proces tej opieki,  bo to  przede wszystkim pozwoli nam i naszym podopiecznym uzyskać satysfakcję ze wspólnego wysiłku, który z kolei dąży do wzajemnego rozumienia w uzyskaniu jak najlepszego efektu leczniczego.


SCHEMAT OPIEKI KOORDYNOWANEJ W NASZEJ PLACÓWCE

ZAKUPIONY SPRZĘT KARDIOLOGICZNY

W ramach realizowanego projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny do gabinetu kardiologa:

Holter ciśnieniowy – urządzenie stosowane do wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (co 15-30min.) za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny system komputerowy, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy).

Holter EKG – oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem AsPEKT 703 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienności rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

Zestaw do próby wysiłkowej – doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego. Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST.

holter EKG, 2 holtery ciśnieniowe
Zestaw do próby wysiłkowej

Defibrylator typu AED – przeznaczony do użytku ratującego, posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie. AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. Wykorzystuje metodę dwufazową, która automatycznie dopasowuje parametry wyładowania do potrzeb pacjenta. Jeśli pierwsze wyładowanie nie przywróci prawidłowej akcji serca, urządzenie podaje następne wyładowania.

ZAKUPIONY SPRZĘT OKULISTYCZNY

Lampa szczelinowa dwuokularowy mikroskop z silnym źródłem światła i regulacją powiększenia obrazu, który jest podstawowym urządzeniem do diagnostyki chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. Pozwala na badanie pacjenta w pozycji siedzącej i ocenę struktur gałki ocznej : powiek, spojówek, rogówki, przedniej komory, soczewki, tęczówki. W połączeniu ze specjalnymi soczewkami bezkontaktowymi umożliwia również oglądanie kąta przesączania, ciała szklistego, siatkówki i nerwu wzrokowego.

Laser okulistyczny – laser o długości fali 577 nm w komplecie z lampą szczelinową CSO w układzie Zeiss z pięcioma powiększeniami 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, adapterem z mikromanipulatorem, dodatkowym podręcznym panelem sterowania z graficznym menu i kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD. Laser umożliwia pracę w trybie mikropulsów. Przeznaczony do zabiegów tylnego odcinka oka.

Laser okulistyczny YAG – zintegrowany laser przedniego odcinka gałki ocznej przeznaczony do fotodysrupcji torebki soczewki w zaćmie wtórnej tęczówki, w jaskrze zamkniętego kąta oraz selektywnej laserowej trabekuloplastyki SLT w jaskrze otwartego kąta.

Laser okulistyczny
Laser okulistyczny YAG

Spektralny tomograf komputerowy z angiografią – umożliwia skanowanie siatkówki oraz naczyń krwionośnych z rozdzielczością: 5u, oraz z prędkością 27 000 A scan/sec.

Spektralny tomograf komputerowy z angiografią

Oftalmoskop – przyrząd medyczny, wziernik służący do badania dna oka, umożliwia pełną swobodę w precyzyjnym ustawieniu optyki, zapewniając ostry obraz dla wszystkich źrenic. Opatentowane „zsynchronizowane regulowanie paralaksy i zbieżności” pozwala na precyzyjne dobranie oświetlenia dla każdej wielkości źrenic od 1 mm do 10 mm.

Oftalmoskop z oprzyrządowaniem

ZAKUPIONY SPRZĘT NEUROLOGICZNY

EEG – służy do oceny pracy mózgu. Stosuje się  w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń snu, padaczki, chorób polegających na uszkadzaniu mózgu lub wynikających z uszkodzeń jego struktury. Pakiet EEG biofeedback 5 kanałowy – 4 kanałowy EEG + Sp02+ HR.  Pakiet umożliwia rejestrację EEG wraz z pomiarem wysycenia krwi tlenem i rytmu serca.

EEG

INFORMACJE W MEDIACH

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

Realizujemy projekt pn.: Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. 

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.02.00-02-0018/16-00

Wartość projektu: 712 531,95 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 605 652,15 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, poprzez rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa ogólnego poziomu zdrowotności mieszkańców regionu z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa, konieczności wydłużania aktywności zawodowej, wzrostu umieralności na choroby cywilizacyjne i małej drożności obecnego systemu opieki zdrowotnej,
  • przenoszenie usług wymagających hospitalizacji na działalność własnego POZ i AOS,
  • podejmowanie działań konsolidacyjnych i współpracy między własnymi i zewnętrznymi podmiotami medycznymi.