KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE-BIAŁY KAMIEŃ” SP. Z O.O.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez
NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o.
Wałbrzych ul. Piotra Wysockiego 24, 24A

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o. z siedziba główna w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 24, 24A oraz filią w Walimiu ul. Boczna 9 (zwanej dalej Przychodnią lub NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o.) danych osobowych Pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zapewnieniem dostępu do usług medycznych i pomocy społecznej. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest: Prezes NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Dane kontaktowe: Biuro Zarządu: tel. 748424695 Sekretariat: tel./fax 748429101,nzozs-bk@wp.pl
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: inspektor@pako.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w celach: związanych ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, związanych z oceną pracownika do pracy, związanych z oceną ucznia do podjęcia nauki, związanych z badaniem kierowców i kandydatów na kierowców, związanych z orzekaniem o stanie zdrowia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. (np. marketing bezpośredni własnych usług, przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie
i ochrona przed roszczeniami Pacjenta lub osób trzecich).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych
 • ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 tj.),
 • ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 tj.),
 • ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 tj.),
 • ustawa z dnia 5.12.2008r. o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi (Dz.U.2018.151 tj.),
 • ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 tj.),
 • ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 tj.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U.2013.848),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2017.250 tj.),
 • zgoda – w sytuacjach gdy NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień sp z o.o. jest uprawniona lub zobowiązana do przetwarzania danych na podstawie zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. lub przez stronę trzecią) NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Pacjenta.

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. informuje Pacjenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta; upoważnionym przez NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. osobom zatrudnionym u administratora lub związanym z NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. umowami cywilnoprawnymi o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione w NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o.; podmiotom wykonującym zawód medyczny udzielający świadczeń w ramach konsylium medycznego, konsultacji (w tym także telekonsultacji z wykorzystaniem środków przekazu na odległość); podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. oraz osobom przez nie upoważnionym, zatrudnionych w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń, reprezentacja prawna w razie roszczeń); upoważnionym przez NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. podmiotom związanym umową o przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej; stronom trzecim – w przypadku zgody Pacjenta na przekazanie danych; podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna), organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • w przypadku dokumentacji medycznej lub danych o innym charakterze, stanowiących materiał istotny z punktu widzenia naukowego lub naukowo – badawczego, przez okres 50 lat,
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Pacjenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania. Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania ich usunięcia ani czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Pacjent posiada prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Pacjenta, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” sp. z o.o. informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i warunkuje realizację świadczeń medycznych: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia lub upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta, dane osobowe dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia medycznego udzielonego w trybie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest udzielenie świadczenia wyłącznie w trybie o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j.). Dalsze świadczenia nie będą mogły być realizowane. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia jako udzielonego w ramach przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest wezwanie Pacjenta do sfinansowania świadczenia niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 15 ustawy o działalności leczniczej.

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji.